สายโทรศัพท์, TIEV

Connection failed: Too many connections